Το έγκαυμα προκαλεί βαριά κάκωση του δέρματος ή και των μαλακών μορίων. Ειδικά περιοχές όπως τα άκρα, το πρόσωπο και τα γεννητικά όργανα χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης ώστε να μην υπάρξουν λειτουργικές ανωμαλίες. Η αντιμετώπιση ενός εγκαύματος περιλαμβάνει αρχικά την ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία και σε δεύτερο χρόνο τη χειρουργική αφαίρεση των νεκρωμένων ιστών και την κάλυψη των ελλειμμάτων με δερματικά μοσχεύματα ή κρημνούς ή ακόμη και τη διάσπαση ρικνωτικών ουλών όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.