Με την κοιλιοπλαστική αφαιρείται το λίπος και το δέρμα που περισσεύει στο μέσο και κατώτερο τμήμα της κοιλιάς με ταυτόχρονη μεταφορά του ομφαλού σε νέα θέση και συρραφή του κοιλιακού μυϊκού τοιχώματος κατά περίπτωση.